สินค้าและบริการ
ปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินกิจการดังนี้
  • ให้บริการด้านทองรูปพรรณ บริหารในนาม ห้างทองสมนึก
  • ให้บริการด้านทองคำแท่ง ในนามบริษัท เจ.เอส.เอ็น.โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ จำกัด
  • ให้บริการเป็นตัวแทนซื้อขายทองคำ โลหะเงินล่วงหน้า และโกล์ดอีทีเอฟ โดยร่วมกับบริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด โดยบริหารในนามของบริษัท เอ็มทีเอส เซลลิ่งเอเยน จำกัด สาขา 1 (นครปฐม)
ด้านการบริการ
  • ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง 96.5% Gold Futures Silver Futures Golf ETF และ Gold online
ผู้บริหาร
  • คุณชัยนาม จันทร์จารุวัฒน์
  • คุณสมนึก จันทร์จารุวัฒน์
  • คุณนวคุณ จันทร์จารุวัฒน์
  • คุณพวงเพชร จันทร์จารุวัฒน์